Tag der offenen Tür

Am 24.01.2020 hatten wir Full House am Tag der offenen Tür. Henna, Schlagzeug, ein Mega-Buffet, Flair by Rob Bar Tendering, Line Dance, Grafitti.